Match ID: 23

16/05/2012, 20:00

GPSC BULLS

Fat Ballet

2  

  9

  Angel Arabadzhiev

Stoyan Mitov  

Pavel Getov  

Alexander Dzhibirski  

Kiril Hristov   

Kamen Dimitrov