Match ID: 40

23/05/2012, 20:00

NDAC Giants

 ПФК "Чук и Гек" АД

5  

  2

  Yanko Shumkov

 Pavel Petkov

 Pavel Stoianov

 Momchil Kosev

Krasimir Tsokov 

Panteley Kramarski