Match ID: 60

28/05/2012, 19:00

COBA

GM United

4  

  4

 Mario Nedyalkov

 Nikolay Ivanov

 Mario Marinov

 Kamen Kostadinov

Svetoslav Zlatev 

Georgi Baykov 

Emil Nedkov