Match ID: 77 - Round of 16

30/05/2012, 20:00

Mainframe I 

 Fat but Furious

5  

  1

   Iliya Shkondurov

 Kiril Rashkov

 Asen Donchev

Bozhidar Milchov