Match ID: 80 - Round of 16

30/05/2012, 21:00

HP smALL stars

 Bazadzhii

11  

  1

  Fiip Yordanov

  Simeon Chervenkov

      Aleksander Zhivkov

 Angel Milushev

Simeon Stefanov  

Simeon Stefanov